Lạy Phật

Giới thiệu

Thường xuyên trì tụng Kinh kệ sẽ giúp quý phật tử thân tâm an lạc, trí huệ tăng trưởng, phước báu vô biên và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học!
Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà

Đọc tiếp

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa, là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Thiên Thai Tông lấy kinh này làm giáo pháp căn bản

Đọc tiếp

Kinh Dược Sư
Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức là kinh pháp chính yếu đạt đến phước đức tiêu trừ tai nạn. Ngài Mạn Thù dùng năng lực từ bi thỉnh đức Thế Tôn giảng về danh hiệu tôn quý này. Mười hai nguyện rõ ràng, nhơn và hạnh rộng sâu, bảy báu trang nghiêm, chỉ bày rõ về quả đức thuần tịnh

Đọc tiếp

Kinh Sám hối sáu căn
Kinh Sám hối sáu căn

Lợi ích của việc trì tụng Kinh Sám hối sáu căn giúp chuyển hóa nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, mang đến cho cuộc sống ngày càng thăng hoa, tiến bộ hơn và cũng đem lại những lợi ích không thể nghĩ bàn! Giúp diệt trừ những tánh xấu ngăn chặn những lỗi mới phát sinh trong tương lai, đem lại hạnh phúc an vui cho cuộc sống hiện tại và là điều kiện căn bản để đi đến chỗ giải thoát rốt ráo

Đọc tiếp

Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Nếu ai nghe được nửa câu kệ của Kinh này thì hết thảy trọng tội mà họ đã tạo suốt trăm ngàn kiếp sanh tử đều sẽ tiêu diệt. Tất cả những đứa trẻ nào nghe được Kinh này, mặc dù chúng không hiểu nghĩa lý, nhưng do bởi công đức của Kinh này nên chúng sẽ tự nhiên trường thọ

Đọc tiếp

Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Kinh Vu Lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu Lan, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo. Tinh thần trong Kinh Vu Lan dạy chúng ta ý thức độ lượng, bao dung, hướng đến và giúp đỡ người khác trong tinh thần vô vị lợi

Đọc tiếp

Kinh Địa Tạng
Kinh Địa Tạng

Phật nói kinh Địa Tạng là muốn cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tâm mình, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm. Cuối cùng trở về với Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Đó là nội dung cốt yếu của toàn bộ kinh Địa Tạng

Đọc tiếp

Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng)
Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng)

Phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật. Đặc biệt thích hợp với những người ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp nầy sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A-Di-Đà Phật và giúp cho chúng ta an lạc thanh thản ngay trong giây phút hiện tại

Đọc tiếp

Trang1

Thông tin thêm

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc hạnh phúc! Cầu cho tất cả chúng sanh đều tựu thành Phật đạo!
 Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!