Lạy Phật

Cá Kèo

Cá Kèo

Vị trí: Biên Tập Viên
Bài viết: 2
Ngày đăng ký: 23/02/2014, 19:16
Đăng nhập gần nhất: 06/07/2014, 15:18Người Bạn Nhỏ

Người Bạn Nhỏ

Vị trí: Tình Nguyện Viên
Bài viết: 10
Ngày đăng ký: 25/09/2006, 17:15
Đăng nhập gần nhất: 13/10/2021, 23:23
Chữ ký: "Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo!"

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Minh Hạnh

Minh Hạnh

Vị trí: Tình Nguyện Viên
Bài viết: 10
Ngày đăng ký: 30/09/2006, 10:40
Đăng nhập gần nhất: 15/04/2020, 23:34
Chữ ký: Hãy biết trân trọng từng giây từng phút bạn đang sống!